Kamera Aydınlatma Metni

OSA GRUP YAPI HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK MAKİNA VE TECHİZAT TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Osa Grup Yapı Hafriyat İnşaat Nakliye Madencilik Makina Ve Techizat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“OSA GRUP”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin giriş kısmını, sekreterya bölümünü, ortak alanları, bekleme salonunu, bahçeyi, otoparkı ve koridorları görecek şekilde bulunan 11 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve şirketimizin güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı ve kameralar aracılığı ile ses kaydı alınmaktadır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Osa Grup Yapı Hafriyat İnşaat Nakliye Madencilik Makina Ve Techizat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“OSA GRUP”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b): Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Osa Grup’un güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, Osa Grup çalışanlarını, ziyaretçilerini ve ekipmanların güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. İş güvenliğinin sağlanması ve olağan dışı durumların tespit edilebilmesi için gerekli kontroller, yönetici, güvenlik firması, idari müdür tarafından sağlanmaktadır.
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile teknik desteğin sağlanarak görüntülerin çözümlenebilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla grup şirketlerimiz ile paylaşılacaktır.
  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç): Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.
  5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Osa Grup Yapı Hafriyat İnşaat Nakliye Madencilik Makina Ve Techizat Taahhüt Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi) Mutlukent Mahallesi Dicle Caddesi No:28 ÇAYYOLU / ANKARA adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi info@osagrupyapı.com.tr adresine iletebilirsiniz.